اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۶

فرم تبدیل وضعیت استخدامی


[button url=”” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]پیمانی به رسمی آزمایشی / دانلود فرم ها[/button] [button url=”” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]رسمی آزمایشی به رسمی قطعی / دانلود فرم ها[/button]