اخبار    |    رویداد    |    پنج شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

دفتر مطالعات و تصویب رشته ها


pr1

محرم آزاد
مسئول گسترش رشته ها
شماره تماس: ۴۳۲۱۷۰۸۸-۰۱۱


 شرح وظایف:

۱- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید

۲- نظارت و هماهنگی در یکپارچه سازی عناوین رشته ها و دروس مطابق با سرفصل مصوب

۳- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تغییر عناوین رشته ها مطابق با سرفصل مصوب

۴- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به شورای برنامه ریزی دروسمسئول گسترش رشته ها

تلفن تماس:

۴۳۲۱۷۰۸۸-۰۱۱