دفتر برنامه ریزی آموزشی


pr1

مسعود فرجی

مسئول برنامه ریزی آموزشی

تلفن تماس:

۰۱۱-۴۳۲۱۷۰۶۳


 

شرح وظایف:

۱ – تهیه بخشنامه و دستورالعمل مبنی بر نحوه برنامه ریزی درسی اساتید توسط گروه های آموزشی

۲- برنامه ریزی وارائه تقویم آموزشی نیمسالهای تحصیلی به دانشکده ها

۳-   هماهنگی با دانشکده ها درخصوص تهیه برنامه ریزی درسی

۴- نهایی کردن برنامه ریزی درسی دانشکده ها قبل از ثبت نام نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی و دوره تابستان

۵- بررسی برنامه درسی اساتید در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی و دوره تابستان

۶- مدیریت فضاهای آموزشی در جهت جبران کلاسهای فاقد فضای برخی از دانشکده ها.

۷- تخصیص وتقسیم بندی فضاهای موجود به دانشکده ها

۸- نظارت و کنترل کلاس ها