ادارات آموزش دانشکده ها


شرح وظایف رؤسای ادارات آموزش دانشکده ها:

۱- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی استفاده ازمرخصی تحصیلی

۲- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که بدلیل مقررات آموزشی ازادامه تحصیل محروم گردیده اند و تقاضای فرصت ارفاقی جهت ادامه تحصیل رادارند.

۳- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تقاضای حذف ترم دارند.

۴- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که عدم مراجعه دارند.

۵- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که درخواست اخذ دروس بیش ازسقف مجاز را دارند.

۶- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تداخل تحصیل همزمان میان مقطع پایه و مقطع پذیرفته شده بالاتردارند.

۷- نظارت بر صدورگواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی.

۸- کنترل تائید وضعیت تحصیلی دانشجویانی که آماده دفاع از پایان نامه می باشند.

۹- مکاتبات مربوط به ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به واحدهای دیگر.

۱۰- استعلام درخصوص ثبت نام یاعدم ثبت نام دانشجویانی که فرم میهمانی اخذ نموده‌اند اما اظهار می‌نمایندکه درواحدی که معرفی شده اندثبت نام نکرده‌اند.

۱۱- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان که به هردلیل سازمان مرکزی خواستارآن گردیده است.

۱۲- کنترل و تائید فرم شماره ۵ مربوط به دانشجویان اخراجی

۱۳- ابلاغ مصوبه های کمیسیون مواردخاص دانشگاه درخصوص دانشجویان دانشکده

۱۴- مکاتبه باسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویانی که درخواست استفاده مجدد ازماده ۵۵ و ۲۴ آیین نامه آموزشی رادارند.