اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

ترفیع سالانه


[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9.doc” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی ( تمام وقت – نیمه وقت)[/button] [button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA.doc” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعطای ترفیع پایه اعضای هیات علمی[/button]