اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

آیین نامه هیأت علمی


[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/ertegha.pdf” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی[/button] [button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/tabdil-vazeiat.pdf” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]دستور العمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی[/button] [button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/shivename-ejraei.pdf” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]شیوه نامه اجرائی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی[/button] [button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/heat-momayeze.pdf” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]مقررات مربوط به تشکیل هیات ممیزه [/button]