اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

آیین نامه های اداره امتحانات


[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/2011-08-27_02_29_01_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%201.doc” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]بخشنامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد [/button] [button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/2011-08-30_01_10_03_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF.doc” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]بخشنامه های تکمیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد[/button]