آیین نامه های اداره آموزش


[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF.pdf” style=”bubbles”  size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]آیین نامه کارشناسی ارشد [/button] [button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/aeenname-gozide.pdf” style=”bubbles” size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]گزیده ای از آیین نامه آموزشی که دانشجویان بایستی بدانند[/button]