اخبار    |    رویداد    |    پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۶

صفحه اصلی


gharib

مهندس مهدی غریب معاون عمرانی


۱-برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل ساختمانهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و سایر ساختمنهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب بهلحاظ معماری ، سازه ، اجرا ، درحداقل زمان ممکن و با درنظرگرفتن صرفه و صلاح دانشگاه
۲-نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه
۳-ایجاد مجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها
۴-دستیابی به استاندارهای ملی درزمینه فضاهای آموزشی ، اداری و رفاهی و غیره

[button url=”” target=”blank” style=”stroked” background=”#d12c32″]متن کامل …[/button]

اهداف معاونت عمرانی


۱-برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل ساختمانهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و سایر ساختمنهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب بهلحاظ معماری ، سازه ، اجرا ، درحداقل زمان ممکن و با درنظرگرفتن صرفه و صلاح دانشگاه
۲-نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه
۳-ایجاد مجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها
۴-دستیابی به استاندارهای ملی درزمینه فضاهای آموزشی ، اداری و رفاهی و غیره.