اخبار    |    رویداد    |    چهارشنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۶

اتوماسیون فیش حقوقی


[button url=”http://85.185.103.231/cpayroll/login/login.aspx” background=”#ef2d41″ style=”glass” size=”10″]ورود به اتوماسیون فیش حقوقی از خارج دانشگاه[/button]

[button url=”http://192.168.0.25/cpayroll/login/login.aspx” background=”#a82def” style=”glass” size=”10″]ورود به اتوماسیون فیش حقوقی از داخل دانشگاه[/button]

[button url=”http://www.iauamol.ac.ir/Files/HELP.PDF” background=”#2def32″ style=”glass” size=”10″]دریافت فایل راهنما[/button]