اخبار    |    رویداد    |    یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۶

اطلاعیه برگزاری کارگاه


[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/padash-etelie.doc” style=”bubbles” background=”#10ba1f” color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes”]اطلاعیه پاداش[/button]

[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/padash-zaman.doc” style=”bubbles” background=”#10ba1f” color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes”]اطلاعیه زمانبندی پاداش[/button]