اخبار    |    رویداد    |    پنج شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی نیروی انسانی


آموزش و توسعه منابع انسانی از فعالیتهای ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان به شمار می آید، در عصر تغییرات و تحولات کنونی سازمان هایی قادر به ماندگاری هستند که منابع انسانی آنها به طور مستمر آموزش دیده و الگوی جدید تفکر در آنها رشد یابد. از آنجایی که ارتقاتوانمندیهای نیروی انسانی گامی مؤثر در راستای تعالی سازمان محسوب می شود،آموزش ضمن خدمت کارکنان در دانشگاه به منظور بهسازی منابع انسانی بسیار حائز اهمیت می باشد. درآموزش ضمن خدمت علاوه بر توجه به ارتقای مهارت و کارآیی شغلی کارکنان باید پرورش ویژگی های شخصیتی، ‌تقویت فرهنگ سازمانی و منش آنان نیز مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر آموزش به منظور احراز شایستگی نه فقط به مثابه عضوی از سازمان بلکه به مثابه عضوی از کل جامعه مطرح می شود.

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی با هدف نیل به آموزش مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات و اکتساب مهارتهای ماندگار در افراد پا به عرصه خدمت رسانی نهاده و با اتکال به خداوند متعال شاهد ثمرات ارزنده آن در میان مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی خواهیم بود.