اخبار    |    رویداد    |    یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۶

فرم استفاده از مزایای شرکت در کارگاههای آموزشی


[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86(1).doc” style=”stroked” background=”#ef2d38″ size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]دانلود فایل فرم پاداش کارکنان[/button]

[button url=”http://iauamol.ac.ir/Files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C(1).doc” style=”stroked” background=”#ef2d38″ size=”10″ wide=”yes” center=”yes”]دانلود فایل فرم پاداش اعضای هیات علمی[/button]