تقویم آموزشی سال ۱۳۹۳


دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد علوم وتحقیقات آیت ا…آملی در راستای ارتقاء سطح علمی کارکنان و اعضای هیات علمی کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت کوتاه مدتی را در هر سال بر اساس بخشنامه ها و سرفصل های سازمان مرکزی دانشگاه برگزار میکند.

تقویم دوره های آموزشی ویژه کارکنان ، اعضای هیأت علمی و مدیران در سال ۱۳۹۳به شرح ذیل می باشد.


دوره های ویژه کارکنان

ردیف

عنوان دوره

شماره مجوز 

ساعت دوره

گستره جغرافیایی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

۱

آیین نگارش و مکاتبات اداری

۱۱۱۳/۰۳۲/۹۳ک

۲۴

واحدی

۲۴/۰۱/۱۳۹۳

۲۶/۰۱/۱۳۹۳

۲

مبانی تکریم ارباب رجوع

۱۱۴۴/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۱۳/۰۲/۱۳۹۳

۱۵/۰۲/۱۳۹۳

۳

مبانی تکریم ارباب رجوع

۱۱۴۴/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۲۰/۰۲/۱۳۹۳

۲۲/۰۲/۱۳۹۳

۴

کارکنان دایره امتحانات

۱۱۴۵/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۲۷/۰۲/۱۳۹۳

۲۸/۰۲/۱۳۹۳

۵

بیان اسرارو عبودیت و بندگی با محوریت نماز و احکام

۶۰۶۱/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۱۷/۰۳/۱۳۹۳

۱۹/۰۳/۱۳۹۳

۶

آموزش فنون اداری

۱۱۰۳/۰۳۲/۹۳ک

۲۴

واحدی

۱۳/۰۵/۱۳۹۳

۱۵/۰۵/۱۳۹۳

۷

آموزش فنون اداری

۱۱۰۳/۰۳۲/۹۳ک

۲۴

واحدی

۱۸/۰۵/۱۳۹۳

۲۰/۰۵/۱۳۹۳

۸

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(خانمها)

۶۰۴۷/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۲۵/۰۵/۱۳۹۳

۲۶/۰۵/۱۳۹۳

۹

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(آقایان)

۶۰۴۷/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۲۷/۰۵/۱۳۹۳

۲۸/۰۵/۱۳۹۳

۱۰

مدیریت اسناد و گردش مکاتبات اداری

۱۱۱۸/۰۳۲/۹۳ک

۱۶

واحدی

۰۹/۰۶/۱۳۹۳

۱۰/۰۶/۱۳۹۳

۱۱

آسیب شناسی عزاداری محرم

۹۰۲۲/۰۳۲/۹۳ک

۱۶

واحدی

۱۷/۰۸/۱۳۹۳

۱۹/۰۸/۱۳۹۳

۱۲

کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح(خانمها)

۱۱۳۲/۰۳۲/۹۳ک

۱۶

واحدی

۰۸/۰۹/۱۳۹۳

۱۰/۰۹/۱۳۹۳

۱۳

کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح(آقایان)

۱۱۳۲/۰۳۲/۹۳ک

۱۶

واحدی

۱۵/۰۹/۱۳۹۳

۱۷/۰۹/۱۳۹۳

۱۴

روشهای نظم دهی به محیط کار

۱۱۳۷/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۰۷/۱۰/۱۳۹۳

۰۸/۱۰/۱۳۹۳

۱۵

روشهای نظم دهی به محیط کار

۱۱۳۷/۰۳۲/۹۳ک

۸

واحدی

۱۳/۱۰/۱۳۹۳

۱۴/۱۰/۱۳۹۳

 

دوره های ویژه هیات علمی

ردیف

نام دوره

شماره مجوز 

ساعت دوره

گستره جغرافیایی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

۱

آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی

۷۱۱۰/۰۳۲/۹۳ه

۸

واحدی

۰۶/۰۲/۱۳۹۳

۰۷/۰۲/۱۳۹۳

۲

آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی(جدول۱)

۱۱۲۷/۰۳۲/۹۳ه

۸

واحدی

۱۷/۰۳/۱۳۹۳

۱۸/۰۳/۱۳۹۳

۳

گیاهان دارویی و گیاه درمانی

۱۰۷۱/۰۳۲/۹۳ه

۲۴

واحدی

۲۰/۰۳/۱۳۹۳

۲۱/۰۳/۱۳۹۳

۴

ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم(آقایان)(جدول۱)

۴۲۰۷/۰۳۲/۹۳ه

۳۲

واحدی

۱۴/۰۴/۱۳۹۳

۱۶/۰۴/۱۳۹۳

۵

ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم(خانمها)(جدول۱)

۴۲۰۷/۰۳۲/۹۳ه

۳۲

واحدی

۲۱/۰۴/۱۳۹۳

۲۳/۰۴/۱۳۹۳

۶

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(خانمها)

۶۰۴۷/۰۳۲/۹۳ه

۸

واحدی

۲۵/۰۵/۱۳۹۳

۲۶/۰۵/۱۳۹۳

۷

سلامت در محیط کار با ورزش همگانی(آقایان)

۶۰۴۷/۰۳۲/۹۳ه

۸

واحدی

۲۷/۰۵/۱۳۹۳

۲۸/۰۵/۱۳۹۳

۸

تربیت مدرس کارآفرینی۱

۷۰۱۲/۰۳۲/۹۳ه

۲۴

واحدی

۰۲/۰۶/۱۳۹۳

۰۴/۰۶/۱۳۹۳

۹

آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی(جدول۲)

۴۲۰۷/۰۳۲/۹۳ه

۲۴

واحدی

۰۶/۱۰/۱۳۹۳

۰۸/۱۰/۱۳۹۳

۱۰

آشنایی با اصول و فن ترجمه(جدول۲)

۳۱۱۳/۰۳۲/۹۳ه

۳۲

واحدی

۱۳/۱۰/۱۳۹۳

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

۱۱

برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس(جدول۱)

۱۸۲۹/۰۳۲/۹۳ه

۲۴

واحدی

۲۵/۱۱/۱۳۹۳

۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 


دوره های عمومی ویژه مدیران

ردیف

نام دوره

شماره مجوز 

ساعت دوره

گستره جغرافیایی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

۱

مدیریت کیفیت در دانشگاه و موسسات آموزش عالی

۲۷۰۴/۰۳۲/۹۳م

۱۶

واحدی

۲۷/۰۲/۱۳۹۳

۲۸/۰۲/۱۳۹۳

۲

اصول مدیریت اسلامی و مناسبات انسانی در دانشگاه

۶۰۲۷/۰۳۲/۹۳م

۸

واحدی

۱۱/۰۵/۱۳۹۳

۱۲/۰۵/۱۳۹۳

۳

تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران

۴۳۲۹/۰۳۲/۹۳م

۱۶

واحدی

۲۶/۰۷/۱۳۹۳

۲۷/۰۷/۱۳۹۳

۴

آموزش مدیران گروهها

۲۶۰۳/۰۳۲/۹۳م

۸

واحدی

۱۷/۰۸/۱۳۹۳

۱۸/۰۸/۱۳۹۳