صفحه اصلی


alireza_karimi

علیرضا کریمی سرپرست معاونت اداری – مالی


معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه دارائی ها و تأمین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید. لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی و اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به بخش های مختلف دانشگاه ایجاد امکانات رفاهی چون اعطای وام به کارکنان با هدف ایجاد روحیه کاری از جمله فعالیت های معاونت اداری و مالی است. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

اهداف معاونت اداری – مالی


معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه دارائی ها و تأمین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید. لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی و اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به بخش های مختلف دانشگاه ایجاد امکانات رفاهی چون اعطای وام به کارکنان با هدف ایجاد روحیه کاری از جمله فعالیت های معاونت اداری و مالی است. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.